ANTOLOGIA POEZJI MASOŃSKIEJ

Profesor Elżbieta Wichrowska ukończyła studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1986. W roku 2001 uzyskała stopień doktora w Instytucie Literatury Polskiej. Od 2014 profesor tytularny. Od 2001 r. zatrudniona jako adiunkt w Zakładzie Literatury        i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej. Od 2008 r. adiunkt w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej. W latach 2008-2012 była wicedyrektorem Instytutu Polonistyki Stosowanej. Od 2012 jest kierownikiem studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki UW. 
 Członek Polskiego Towarzystwa do Badań nad Wiekiem Osiemnastym Zespołu Literatury Polskiego Oświecenia UW, Zespołu Edytorstwa Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Od 1992 roku pełniła funkcję sekretarza redakcji  Ars Regia. Czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa
Członek -założyciel I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie ( i jednocześnie w Polsce) i wicedyrektor w pierwszym okresie funkcjonowania szkoły. 
Zainteresowania naukowe: diarystyka przełomu XVIII i XIX wieku, teoria oraz praktyka edytorstwa i tekstologii; historia literatury i kultury polskiej XVIII i pierwszej połowy XIX wieku; literatura wolnomularstwa w Polsce; dzieje emigracji polistopadowej we Francji, długie trwanie polskiego oświecenia. 
Publikacje naukowe: 
Antologia poezji masońskiej.; Warszawa 1995; Wydawnictwo Fundacji “Historia Pro Futuro”     Oświecenie. Wyboru Dokonały Irena Kossowska i Elzbieta Wichrowska. Seria 2, (Opracowania); Warszawa 1994; Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW; 
Kantorberego Tymowskiego posła ziemi częstochowskiej, wolnomularza i poety listy krajowe i emigracyjne.: Warszawa 1999; Wydawnictwo OPEN
Kantorbery Tymowski w świetle nowych źródeł.; Warszawa 2001;  Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW 
Kantorbery Tymowski: Poezje zebrane. Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia. Warszawa 2006; Instytut Badań Literackich PAN, Stowarzyszenie “Pro Cultura Literatura”; 
W stronę Francji… Z problemów literatury i kultury polskiego Oświecenia. Warszawa 2007; Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW; 
Antoni Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz. Zapiski z początków towiańszczyzny. Z rękopisu odczytała, skomentowała i wstępem poprzedziła Elżbieta Z. Wichrowska. Słowo/Obraz terytoria.; Gdańsk 2007 ; 
Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku.; Warszawa 2012; redakcja tomu ;  
Hipolit Klimaszewski. Nieznana karta z dziejów wielkiej emigracji.; Warszawa 2012; Wydawnictwo Veda 
Antoni Ostrowski “Życie najlepszej żony opisane przez czułego jej małżonka dla kochanych dzieci” oraz “Dziennik moich uczuciowe, czyli elegia serca”.; Warszawa 2012; Spectrum Press 
Twoja śmierć. Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Powieści 
Na Pragę nie wrócę, Wydawnictwo MG, Warszawa 2014; 
Twarz z lustra, Wydawnictwo MG, Warszawa 2015