Etyka niezależna fundamentem społeczeństwa obywatelskiego?

Na sympozjum organizowanym przez Stowarzyszenie imienia z referatami wystąpili:
Dr Małgorzata Jakubiak, absolwentka Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, na którym studiowała równlegle filozofię oraz filologię w Katedrze Filologii Rosyjskiej  i Słowiańskiej.          
Od 1960 r. pracownica Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, w zakładzie Filozoficznych Problemów Człowieka i Społeczeństwa, a także w Zakładzie Prekseologii.
Doktorat uzyskała na podstawie pracy pt. Rzeczywistość i działanie w filozofii Tadeusza Kotarbińskiego – problem reizmu, prakseologii i etyki.
Napisała monografię o Tadeuszu Kotarbińskim zatytułowaną: Tadeusz Kotarbiński, filozof, nauczyciel, poeta.
Jest współautorką monografii PAN pt. Humanizm, Prakseologia, Pedagogika, a także autorką licznych publikacji zamieszczonych zarówno w naukowych   i popularno-naukowych, np. „Człowiek i Światopogląd”, „Studia Socjologiczne”, „Humanizacja Pracy”, „Wektory”, „Argumenty”, „Problemy”, „Płomienie”, „Res Humana”. 
Dr hab. Krzysztof Przybyszewski, prof. UAM pracuje w Zakładzie Filozofii Społecznej  i Politycznej Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu.
Jest absolwentem Szkoły Praw Człowieka organizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w programach monitoringowych instytucji publicznych. 
Autor dwóch monografii: Prawa człowieka w kontekstach kulturowych (2010); Kultura publiczna. Refleksje wokół kondycji społeczeństwa i państwa polskiego (2013), a także wielu artykułów naukowych.
Stworzył własną koncepcję Kultury Publicznej. W ramach tej koncepcji Kultura Publiczna składa się z kultury politycznej oraz kultury obywatelskiej, które to posiadają własne atrybuty w postaci: kultury zaufania, kapitału społecznego  i kultury prawnej. Przyjął, że owe atrybuty w ramach kultury obywatelskiej należy badać przez pryzmat polityczności, zaś w ramach kultury politycznej przez pryzmat zarządzania politycznością.
Moderatorem sympozjum był mgr Filip Karol Leszczyński, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Filip Karol Leszczyński jest laureatem nagrody Krajowej Rady Spółdzielczej za pracę magisterską poświęconą spółdzielczości.
Zainteresowania badawcze: filozofia gospodarcza, filozofia społeczno-polityczna, historia idei.  Publikował m.in. w “Trzeci Sektor” oraz “Sensus Historiae”.