Emancypacja poprzez kooperację
Możliwe strategie walki

Równouprawnienie płci jest ciągle tematem budzącym żywe emocje. Jest głównym przedmiotem analiz politycznych i dyskusji. Wciąż podkreśla się jak wiele spraw wymaga zmian w tej dziedzinie życia społecznego.Dzięki szerokiej dostępności mediów opiniotwórczych, znajomość kwestii równouprawnienia ma szansę być przynajmniej 
Jednak sama historia ewolucji praw kobiet jest tematem raczej mniej znanym.
Debatą na temat udziału kobiet w tworzeniu ruchu spółdzielczego być może przyczynimy sie do lepszego zrozumienia konieczności złamania wszelkich barier ograniczających udział kobiet w zyciu społecznym 
i zawodowym.
Ideę emancypacji poprzez spółdzielczość Edward Abramowski wyraził najpełniej w eseju “Znaczenie spółdzielczości dla demokracji”. 

 “Obok kapitalistycznej gospodarki, opartej na przywilejach i wyzysku, niszczącej zdrowie i wolność człowieka, zjawia się nowa gospodarka, w której nie ma wyzyskujących  i wyzyskiwanych, właścicieli proletariuszy, rządzących i rządzonych, gdzie jedynym właścicielem jest stowarzyszenie ludowe wolne, otwarte dla każdego, szanujące bezwzględną równość praw i obowiązków. […] Jest to więc prawdziwa rzeczpospolita, gdzie wszyscy są powołani do rządów; gdzie nie ma żadnego przymusu, a wszystko dzieje się po dobrej woli.[…] W tym więc spoczywa olbrzymie znaczenie kooperatywy, że ona uczy tej wolności twórczej, że w niej wytwarza się prawdziwa demokracja.[…], zjawia się człowiek jako wolny twórca życia, umiejący bez przymusu działać solidarnie z innymi i życie doskonalić. Takiego właśnie człowieka powinna stworzyć kooperatywa i to jest jej najwyższe zadanie. […] ta wartość moralna człowieka – jako twórcy – pozostanie niesmiertelną zdobyczą, źródłem niewyczerpanej siły i coraz piękniejszych światów ludzkich.

Cyt. za: Edward Abramowski, Znaczenie spółdzielczości dla demokracji,  s. 169-172 [w:] Zagadnienia socjalizmu. Wybór pism, Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli politycznej, Kraków, 2012

Referat wprowadzający do dyskusji przedstawiła Elżbieta Pakszys, prof. UAM dr hab./senior w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pani profesor od ponad 30 lat prowadzi badania interdyscyplinarnej problematyki płci/rodzaju (gender), zwłaszcza filozoficznej i politycznej myśli kobiet. Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach badawczych dotyczących współczesnej kondycji kobiet w nauce. Jest autorką i wydawczynią licznych publikacji polskich i zagranicznych z zakresu filozofii nauki i epistemologii feministycznej, m.in. serii Humanistyka i Płeć I-III (1995-1999), Między naturą a kulturą: kategoria płci/rodzaju w poznaniu (2000), Międzykulturowe i interdyscyplinarne badania feministyczne (2005), Women in Analytical Philosophy: the Lvov-Warsaw School, the Vienna Circle and the Anglo-American Tradition [w:] Einheit und Vielfalt der Gegenwartphilosophie, (hrsg.) Philip Schmidt / Anja Weiberg (Peter Lang, 2012.); Przekraczanie granic: uwarunkowania sukcesu kobiet w poznaniu “Etyka” 45/2012 ;Transgresje albo przekraczanie granic: wybitne kobiety w nauce wczoraj i dziś,[w:] Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, (red.) Patrycja Chudzicka-Dudzik, Elżbieta Durys (Łódź 2014); Kobiety wybitne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej: perspektywa feministyczna 20 lat później, [w:] Kobiety   w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, (red.) Dariusz Łukaszewicz, Ryszard Mordarski (Bydgoszcz 2016).

 

Drugą referentką była mgr Agnieszka Frankowska, trenerka pracy, zarządzająca lokalem spółdzielczym „Dobra Kawiarnia”.

 

Moderatorką debaty była mgr Anna Lica, filozofka, absolwentka UAM.